The new fragrance for women

SEDUCTIVE LADY

Artikel 1. Definities

EigenBediening: EigenBediening is gevestigd te Delft met leveringsvestigingen in te weten: Door heel Nederland. Opdrachtgever: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een project door EigenBediening laat uitvoeren.

Project: Het organiseren, begeleiden, uitvoeren, en adviseren van evenementen, feesten congressen, openingen, banqueting, partijen, verjaardagen, recepties en andere aanverwante activiteiten.

Hoofd bediening: De vertegenwoordiger van EigenBediening die als zodanig is benoemd en als aanspreekpersoon fungeert tijdens de uitvoering van het project.

Offerteformulier: Een door EigenBediening aan de opdrachtgever middels www.eigenbediening.nl aangeboden formulier, waarop de Opdrachtgever zelf de locatie, datum, aantal benodigde EigenBedieners, aanvangstijdstip van het project en de geschatte uren aan kan geven.

Urenstaat: Een door EigenBediening verstrekt formulier waarop de opdrachtgever het werkelijke totale aantal gewerkte uren van de EigenBedieners tijdens een project vermeldt.

Artikel 2. Toepasselijkheid van en gebondenheid aan deze algemene voorwaarden

Lid 1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten tussen EigenBediening en de opdrachtgever voor zover deze betrekking hebben op projecten en voor zover partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

Lid 2 Alle offertes, ongeacht de wijze waarop deze worden gedaan zijn vrijblijvend van aard.

Lid 3 De opdrachtgever met wie eerder op grond van deze algemene voorwaarden een overeenkomst is aangegaan, wordt geacht met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op alle daarna overeengekomen tussen EigenBediening en de opdrachtgever in te stemmen.

Lid 4 EigenBediening is niet gebonden aan algemene voorwaarden, gehanteerd door de opdrachtgever indien en voor zover die afwijken van de algemene voorwaarden van EigenBediening.

Lid 5 Indien enig beding uit deze voorwaarden vernietigd wordt, blijven de overige bedingen in deze algemene voorwaarden volledig van kracht. In dat geval worden partijen geacht in overleg te treden teneinde een vernietigd beding te converteren in een geldig beding, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van het vernietigd beding in acht dient te worden genomen.

Artikel 3 Totstandkoming en inhoud van de projectovereenkomst

Lid 1 Aan de hand van een uitvraag van de opdrachtgever brengt EigenBediening een offerte uit die na schriftelijke goedkeuring door de opdrachtgever gelijk geldt als projectovereenkomst. In een projectovereenkomst worden o.a. vermeld de NAW-gegevens, betalingstermijn, uurtarief, reiskosten en de wijze van betaling.

Lid 2 De projectovereenkomst komt eerst tot stand nadat de opdrachtgever een offerte heeft aangevraagd bij EigenBediening en deze heeft bevestigd door middel van de e-mail te beantwoorden met bevestiging. Uitvragen dienen geplaatst te worden door middel van het offerteformulier op www.eigenbediening.nl of door een e-mail te sturen met de aanvraag naar info@eigenbediening.nl.

Lid 3 Indien bij de totstandkoming van de projectovereenkomst de duur van het project niet exact is, is EigenBediening niet gebonden aan de geschatte prijsopgave, zoals vermeld in de offerte. De prijsopgave is namelijk slechts een indicatie.

Artikel 4 Projectprijs en projectduur

Lid 1 De opdrachtgever dient het offerteformulier te hebben ingevuld en ter hand gesteld aan EigenBediening.

Lid 2 Het precieze tijdstip van de aanvang van aanwezigheid en/of aanvang van het project wordt nader overeengekomen tussen de opdrachtgever en EigenBediening. De duur van het project en het eventueel inzetten van meer dan het aantal gevraagde EigenBedieners wordt nader overeen gekomen tussen opdrachtgever en EigenBediening.

Lid 3 Indien er een overschrijding plaatsvindt van de door de opdrachtgever op het offerteformulier vermelde duur van het project dan wel het aantal in te zetten EigenBedieners, wordt de projectprijs naar evenredigheid verhoogd.

Lid 4 Voor een project zoals genoemd in Artikel 1 worden minimaal de geoffreerde prijs per EigenBediener in de projectprijs doorberekend, ook al duurt het project korter.

Lid 5 EigenBediening heeft het recht om minimaal één maal per jaar de uurtarieven van haar projectmedewerkers te verhogen. Verhogingen van de uurtarieven worden te allen tijde vooraf schriftelijk aan de opdrachtgever kenbaar gemaakt.

Artikel 5. Annulering van een projectovereenkomst

Lid 1 Indien de opdrachtgever de projectovereenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert (eenzijdig beëindigt) is de opdrachtgever aan EigenBediening een schadevergoeding verschuldigd voor de door EigenBediening gemaakte kosten. Deze vergoeding wordt minimaal vastgesteld op de volgende forfaitaire bedragen.

Annulering meer dan 120 uren (5 etmalen) voor het project: 30% van de projectprijs Annulering tussen 48 en 120 uren (2 – 5 etmalen) voor het project: 40% van de projectprijs Annulering tussen 48 en 24 uren (1 -2 etmalen) voor het project: 60% van de projectprijs Annulering bij 24 uur of minder voor het project: 100% van de projectprijs Onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtgever om, als de werkelijke schade hoger blijkt te zijn, het meerdere te betalen

Lid 2 De opdrachtgever dient schriftelijk via email én telefonisch te annuleren. Ter vaststelling van het tijdstip van annulering geldt het moment van ontvangst van voornoemde annulering bij EigenBediening.

Artikel 6. Wijze van facturering

Lid 1 De facturen van EigenBediening worden opgemaakt aan de hand van de door de opdrachtgever voor akkoord gegeven urenstaten.

Lid 2 Zodra de opdrachtgever de urenstaten heeft ondertekend kan in de urenstaat geen wijzigingen meer worden aangebracht.

Lid 3 De opdrachtgever of contactpersoon van EigenBediening is verplicht de urenstaat na afloop van het project in tweevoud te onderteken tezamen met de HoofdBediening en één urenstaat aan de HoofdBediening mee te geven en één exemplaar zelf te behouden.

Lid 4 Bij verschillen tussen de urenstaat in het bezit van EigenBediening en de door opdrachtgever behouden exemplaar, geldt het exemplaar van de opdrachtgever.

Lid 5 EigenBediening houdt zich het recht voor de factuur te berekenen op basis van de bij haar bekende feiten en omstandigheden van het betreffende project indien opdrachtgever niet of niet volledig aan de in leden 2 t/m 4 van dit artikel gestelde verplichtingen voldoet. De feiten en omstandigheden worden alsdan vastgesteld onder meer op aangegeven van de HoofdBediening en de EigenBedieners.

Artikel 7. Betaling

Lid 1 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de factuur van EigenBediening binnen de, op de factuur aangegeven, betalingstermijn wordt voldaan. Betaling dient te geschieden door middel van overschrijving van het op de factuur vermelde bedrag en op de factuur vermelde bankrekening of het contante bedrag te voldoen op de dag van de realisatie.

Lid 2 Indien de facturen op enige wijze niet of pas op later tijdstip door de relatie worden betaald, houdt EigenBediening zich het recht voor om de wettelijke rente te berekenen over de openstaande vorderingen, als omschreven in artikel 6:119a BW.

Lid 3 EigenBediening is gerechtigd om een voorschot te vragen ten bedrage van 100% van het begrote bedrag, dat uiterlijk 48 uur voor aanvang van het project betaald moet worden.

Lid 4 In geval van verzuim is de opdrachtgever verplicht tot betaling van de wettelijke rente bij handelstransacties, als omschreven in artikel 6:119a BW

Lid 5 Buitengerechtelijke kosten zijn door de opdrachtgever verschuldigd indien en zodra deze in verzuim is, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. De buitengerechtelijke kosten worden forfaitaire vastgesteld op 2 punten van het zogenaamde liquidatietarief dat door de rechterlijke instanties wordt gehanteerd en dat van toepassing is op het opeisbare bedrag.

Lid 6 EigenBediening houdt zich het recht voor om in geval van betalingsachterstand nieuwe projecten te weigeren of reeds uitgevraagde projecten te annuleren.

Lid 7 In geval afgesproken betalingstermijnen zijn overschreden houdt EigenBediening zich het recht voor om, los van bovengenoemde maatregelen zoals hiervoor genoemd, bij nieuwe uitvragen de uurtarieven te verhogen.

Artikel 8. Klachten

Lid 1 Klachten terzake van de door EigenBediening verrichte projecten of over de door EigenBediening toegezonden facturen dienen binnen 6 (zes) dagen na verzenddatum van de betreffende factuur schriftelijk bij EigenBediening kenbaar te worden gemaakt. Na deze termijn ingediende klachten worden niet in behandeling genomen.

Lid 2 Een ingediende klacht schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

Artikel 9. Overmacht

Lid 1 Indien EigenBediening ten gevolge van overmacht de overeenkomst blijvend of tijdelijk niet kan nakomen is EigenBediening niet aansprakelijk voor schade die opdrachtgever daardoor lijdt.

Lid 2 Onder overmacht wordt mede begrepen: natuurverschijnselen waardoor de opdracht niet of niet tijdig kan worden uitgevoerd, zoals storm, overstroming en ernstig noodweer; ernstige verkeersstagnaties en andere stremmingen in het vervoer; beperking op stopzetting van de levering van nutsbedrijven van water, gas of elektriciteit; ongevallen, stakingen, uitsluiting, acties van vakbonden, maatregelen van overheidswege die niet voorzien waren en andere omstandigheden die buiten de invloedsfeer van EigenBediening liggen.

Lid 3 In geval van overmacht heeft EigenBediening het recht om de overeenkomst met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk buitenrechtelijk te ontbinden zonder op enigerlei wijze tot schadevergoeding verplicht te zijn.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

Lid 1 EigenBediening is aansprakelijk voor juiste afdracht van de verschuldigde loonbelasting en premies voor haar EigenBediening, die door EigenBediening op projecten worden ingezet. EigenBediening vrijwaart de opdrachtgever dienaangaande voor aanspraken van de belastingdienst of uitvoeringsinstellingen.

Lid 2 EigenBediening is niet aansprakelijk voor schade die een gevolg is van handelen of nalaten van een van haar EigenBedieners, tenzij te wijten aan opzet of grove schuld. De opdrachtgever dient zich voor deze aansprakelijkheid zo nodig zelf te verzekeren.

Dit geldt dus ook voor schade die een EigenBediener van EigenBediening toebrengt aan derden tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, tenzij die schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de betreffende EigenBediener.

Lid 3 De opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade die de EigenBedieners van EigenBediening lijden op gelijke wijze als een werkgever in Nederland aansprakelijk is voor schade aan een bij hem in dienst zijnde medewerker. De opdrachtgever dient zich zo nodig tegen deze aansprakelijkheid te verzekeren.

Lid 4 In geval EigenBediening wordt aangesproken voor schade waarvoor de opdrachtgever op grond van de hierboven genoemde leden aansprakelijk is, zal de opdrachtgever EigenBediening hiervoor vrijwaren.

Lid 5 Mocht EigenBediening ondanks bovenstaande aansprakelijkheidsuitsluitingen door de rechter toch aansprakelijk worden geacht, dan wordt de aansprakelijkheid voor die schade in elk geval beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs en zal nimmer hoger kunnen zijn dan het bedrag dat de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van EigenBediening in voorkomend geval uitkeert.

Artikel 11. Selectie van medewerkers

Lid 1 Bij de selectie van de EigenBedieners neemt EigenBediening de uiterste zorgvuldigheid in acht. EigenBediening is geheel vrij in de keuze van haar EigenBedieners.

Lid 2 EigenBediening ziet er op toe dat alle EigenBedieners er verzorgd uitzien en voldoen aan de eisen die redelijkerwijs mogen worden gesteld aan EigenBediening in de gastvrijheidbranche.

Lid 3 De opdrachtgever is gehouden zich ervan te vergewissen voor of onmiddellijk na de aanvang van de werkzaamheden of de EigenBedieners aan de verwachtingen van de opdrachtgever voldoen.

Lid 4 Indien één of meerdere EigenBedieners zich niet gedragen of niet voldoen aan de verwachting van de opdrachtgever dient deze onverwijld, binnen maximaal 3 uur na de constatering, dit te melden aan de HoofdBediening of telefonische contact op te nemen met EigenBediening. In een dergelijk geval is de opdrachtgever slechts gehouden de door EigenBediening aan de EigenBedieners verschuldigde beloning tot dat moment, vermeerderd met het werkgeversdeel van de sociale lasten en premieheffing, te betalen.

Artikel 12. Kleding, verzorging van en omgang met EigenBediening

Lid 1 de EigenBedieners dragen allen uniforme kleding. Deze houdt in:

- Dames: zwarte sloof, zwarte blouse, zwarte broek, zwarte sokken en zwarte schoenen.

- Heren: zwarte sloof, zwarte blouse, zwarte broek, zwarte sokken en zwarte schoenen.

- U kunt er ook voor kiezen dat wij in een witte blouse komen. Indien er geen opmerking is gemeld komen wij met een zwarte blouse.

Lid 2 Indien de opdrachtgever andere kleding wenselijk acht, dient de opdrachtgever die kosteloos ter beschikking te stellen aan de EigenBedieners. Indien EigenBediening andere dan de EigenBediening-kleding dienen te dragen is dat alleen toegestaan wanneer het dragen van die kleding niet in strijd is met de goede zeden en de gebruikelijke normen. Bovendien dient de kleding te voldoen aan de redelijkerwijs te stellen veiligheidseisen, zoals brandwerendheid e.d..

Lid 3 De opdrachtgever dient ten behoeve van de EigenBedieners een afsluitbare ruimte ter beschikking te stellen waarin de EigenBedieners zich kunnen omkleden en zij hun kleding achter kunnen laten zonder het risico van diefstal of beschadiging.

Lid 4 De opdrachtgever zal naar redelijkheid de EigenBedieners kosteloos voorzien van alcoholvrije dranken, en, indien het project valt binnen de tijden waarop gebruikelijk maaltijden worden genuttigd, de EigenBedieners kosteloos voorzien van maaltijden.

Artikel 13. Rechtstreekse arbeidsverhouding

Lid 1 Indien de opdrachtgever binnen één jaar na afloop van enig project een rechtstreekse arbeidsverhouding aangaat met één of meer van EigenBediening betaalt de opdrachtgever een forfaitaire bijdrage van € 500,- per EigenBediener exclusief BTW.

Lid 2 Het is de opdrachtgever dus niet toegestaan één of meerder EigenBedieners van EigenBediening buiten

EigenBediening te benaderen voor gelijksoortige werkzaamheden.

Artikel 14. Veiligheid

Lid 1 De opdrachtgever is jegens EigenBediening verplicht de EigenBedieners tegen gevaar voor schade aan lijf, eerbaarheid en goederen te beschermen zoals redelijkerwijs gevorderd kan worden. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de inrichting van de lokalen waar de werkzaamheden worden verricht, de werktuigen en gereedschappen waarmee de EigenBedieners moeten werken voldoen aan de eisen van de Arbeidsomstandighedenwet en de daarbij behorende regelingen.

Lid 2 Indien de opdrachtgever deze veiligheidsnormen niet nakomt, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de gevolgen ervan en, indien EigenBediening zou worden aangesproken, vrijwaart de opdrachtgever EigenBediening voor deze aanspraken.

Artikel 15. Vervoer en reistijdvergoeding

Lid 1 Het vervoer van de medewerkers van en naar de plaats van het project wordt, tenzij anders overeengekomen, georganiseerd door EigenBediening.

Lid 2 De vervoerskosten, komen in geval van een project, voor de rekening van de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Lid 3 De reistijdvergoeding vanuit de leveringsvestiging van EigenBediening wordt per EigenBediener gefactureerd aan de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Lid 4 Indien de opdrachtgever niet kan voorzien in gratis parkeerruimte voor de voertuigen waarmee de EigenBedieners naar het project komen, komen de parkeerkosten voor de rekening van de opdrachtgever.

Artikel 16. Geschillen

Lid 1 Op alle overeenkomsten met EigenBediening is het Nederlands recht van toepassing.

Lid 2 In geval van een geschil tussen EigenBediening en de opdrachtgever is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd en wel de rechter die jurisdictie heeft over de standplaats van EigenBediening.

Coco De Chanel

100 ml  |  Fris

Blue De Chanel

100 ml  |  Fris

Eau de Parfum Chanel Paris

75 ml  |  Fris

Miss Dior, Eau de Parfum

75 ml  |  Fris

 Order more than € 50 and shipping is free

 Home viewing, free and easy returns